Werkgroep archeologie

De omgeving van Belfeld, Beesel, Reuver en Swalmen is al ver voor onze jaartelling bewoond geweest. Door nieuwbouw, wegenaanleg, ruilverkavelingen, ontgrondingen en landbouwactiviteiten worden bodemsporen en andere overblijfselen die hieraan herinneren (deels) verstoord of vernietigd.

In de afgelopen decennia hebben amateurarcheologen door middel van waarnemingen en opgravingen, op die plaatsen waar het bodemarchief dat verloren gaat, zo goed mogelijk gedocumenteerd. In onze regio is op dit gebied de Werkgroep archeologie van de heemkundevereniging actief. Deze doet aan veldverkenningen, d.w.z. het aflopen van akkers op zoek naar vondsten.

Daarnaast doet zij waarnemingen bij graafwerkzaamheden. Tevens worden allerlei plannen zoveel mogelijk op de voet gevolgd en indien nodig wordt een noodonderzoek uitgevoerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van het leven van onze voorouders. We krijgen informatie over wat ze aten, hoe ze woonden en leefden en wat hun dagelijkse bezigheden waren. De amateurarcheologen zijn dan ook zogezegd, de ‘ogen en de oren ‘ van de vakwereld.

Door de vaststelling in 2007 van de wet op de archeologische monumentenzorg (AMZ), een uitvloeisel van het verdrag van Malta (de verstoorder betaalt), vervult de gemeente een belangrijke rol in het verplichte archeologische onderzoek. Hiermee zal het werk van de plaatselijke amateur-archeoloog nog meer aan belang winnen. Zeker nu gemeenten hun beleid op archeologisch gebied hebben vastgelegd in een archeologisch beleidsplan. Hierdoor zal het minder gauw voorkomen dat, zonder onderzoek, overblijfselen uit het verre verleden zomaar op de schop gaan. Het uitgangspunt is namelijk in principe om belangrijke zaken zoveel mogelijk voor het nageslacht te behouden.

Verder voert onze werkgroep archeologie onder professionele leiding en in overleg met de gemeente opgravingen uit binnen haar studiegebied. Al deze vondsten en gegevens worden geregistreerd, getekend en gefotografeerd. De uitwerking wordt in een verslag en/of een artikel in het jaarboek voor derden gepresenteerd. Een belangrijk stuk informatie uit ons verre verleden dat anders verloren zou zijn gegaan, wordt op deze wijze vastgelegd.

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraagt u zich af of dit soort werk voor u een aardige vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn? Wilt u wellicht ook meehelpen bij een archeologisch onderzoek of bij andere activiteiten van de Werkgroep Archeologie? Kom dan eens vrijblijvend op een maandagavond naar ons verenigingslokaal. U kunt uiteraard ook telefonisch of per mail informatie krijgen. Neem in dat geval s.v.p. contact op met Wiel Luys, 077-4743098 of per e-mail: w.luys@home.nl.

Jaarverslag 2017 van de Werkgroep Archeologie van de Heemkundevereniging “Maas- en Swalmdal”

 De Werkgroep archeologie heeft ook in het jaar 2017 een groot aantal activiteiten ontplooid. Op het terrein van instructie, voorlichting en kennis verzamelen waren er veel zaken die onze aandacht vroegen. We zijn dan ook erg verheugd dat onze werkgroep een groot aantal enthousiaste leden heeft. Hierdoor kunnen we met meer mensen aandacht besteden aan de archeologische zaken binnen ons werkgebied. In 2017 kwam de Werkgroep archeologie 4 maal in vergadering bij elkaar.

Archeologische begeleiding
Met de gemeente Beesel en Roermond  hebben we in het verleden de afspraak gemaakt om projecten archeologisch te begeleiden indien er niet direct noodzaak is om een officieel archeologisch onderzoek te doen. Dat was in 2017 niet het geval. Wel hebben een aantal vrijwilligers van de werkgroep geholpen bij een opgraving op de Varkensmarkt in Roermond.
Zowel van archeologiebureaus als van gemeenten hebben we ook in 2017 diverse vragen gekregen over archeologisch onderzoek in ons werkgebied. Bij amateurarcheologen is namelijk in deze vaak veel kennis aanwezig. Het betreft onder andere de volgende projecten:
- bureauonderzoek Graeterweg in Boukoul
- onderzoek i.v.m. uitbreiding van het pand Voorveld 16 in Swalmen
- bureauonderzoek Veestraat in Swalmen
- bureauonderzoek Bussereindseweg 36 in Beesel
- bureauonderzoek Kerkstraat 30 in Beesel
- bureauonderzoek aan de Asseltsestraat in Swalmen

In de Gemeente Roermond zijn we vertegenwoordigd in het overleg Monumenten/GAWR (Monumenten en Gemeentelijke Archeologische Werkgroep Roermond). In dit overleg geeft de gemeente uitleg en verantwoording over het gevoerde beleid. Ook inbreng van de werkgroepleden wordt erg op prijs gesteld.

Eigen onderzoek

In mei 2017 is door de werkgroep verder onderzoek verricht naar het verloop van de Romeinse weg bij Asenray. Dit betreft een deel van de Via Traiana, die naar Xanten loopt. Hierbij zijn geen nieuwe gegevens boven water gekomen.
Verder is er door een aantal leden van de werkgroep met een metaaldetector onderzoek verricht  op een (vermoedelijk) Romeinse villa locatie in de buurtschap Wieler. Veel heeft dat niet opgeleverd.

Nationale Archeologiedagen

Tijdens de Nationale Archeologie dagen (13,14 en 15 oktober 2017) zijn door de werkgroep diverse activiteiten georganiseerd, die op grote belangstelling konden rekenen. Vrijdag 13 oktober stond de archeologie van de Vikingen in Asselt centraal. Amateurarcheologen van de Heemkundevereniging Maas -en Swalmdal gingen boren in de grond op zoek naar de grachten van een mogelijk Vikingkamp en naar de putten van een opgraving uit 1927-1928. Van deze activiteit is een mooi artikel verschenen in Dagblad “De Limburger”. Zaterdag 14 oktober was er een activiteit voor de jeugd: met een metaaldetector op zoek naar vondsten uit het verleden. Zondag 15 oktober was er o.l.v. Wiel Luys een begeleide fietstocht door de natuur van Reuver via Beesel naar Asselt. Onderweg werd er bij enkele archeologische / cultuurhistorische bezienswaardigheden gestopt en uitleg gegeven. Hierna werden de mensen in het museum en het kerkje van Asselt rondgeleid. Door zo’n 30 personen werd hieraan deelgenomen.

Overige activiteiten

Op zaterdag 8 april 2017 werd voor de negende keer de Limburgse Archeologiedag georganiseerd in het Limburgs Museum in Venlo. Met een aantal leden van onze werkgroep hebben we deelgenomen aan deze archeologiedag. Het museum in Asselt kan op onze vaste steun rekenen. Ook dit jaar hebben veel leden van de werkgroep meegeholpen om het museum open te houden. Tevens zijn Leo Verhart en Wiel Luys begonnen aan het  digitaliseren van de collectie van het museum. Verder zijn op 16 en 17 juni 2017 een aantal leden van de werkgroep naar het Römerpark in Oerlinghausen en museum Aliso in Haltern am See geweest. 

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor