Werkgroep archeologie

De omgeving van Belfeld, Beesel, Reuver en Swalmen is al ver voor onze jaartelling bewoond geweest. Door nieuwbouw, wegenaanleg, ruilverkavelingen, ontgrondingen en landbouwactiviteiten worden bodemsporen en andere overblijfselen die hieraan herinneren (deels) verstoord of vernietigd.

In de afgelopen decennia hebben amateurarcheologen door middel van waarnemingen en opgravingen, op die plaatsen waar het bodemarchief dat verloren gaat, zo goed mogelijk gedocumenteerd. In onze regio is op dit gebied de Werkgroep archeologie van de heemkundevereniging actief. Deze doet aan veldverkenningen, d.w.z. het aflopen van akkers op zoek naar vondsten.

Daarnaast doet zij waarnemingen bij graafwerkzaamheden. Tevens worden allerlei plannen zoveel mogelijk op de voet gevolgd en indien nodig wordt een noodonderzoek uitgevoerd. Hierdoor krijgen we een goed beeld van het leven van onze voorouders. We krijgen informatie over wat ze aten, hoe ze woonden en leefden en wat hun dagelijkse bezigheden waren. De amateurarcheologen zijn dan ook zogezegd, de ‘ogen en de oren ‘ van de vakwereld.

Door de vaststelling in 2007 van de wet op de archeologische monumentenzorg (AMZ), een uitvloeisel van het verdrag van Malta (de verstoorder betaalt), vervult de gemeente een belangrijke rol in het verplichte archeologische onderzoek. Hiermee zal het werk van de plaatselijke amateur-archeoloog nog meer aan belang winnen. Zeker nu gemeenten hun beleid op archeologisch gebied hebben vastgelegd in een archeologisch beleidsplan. Hierdoor zal het minder gauw voorkomen dat, zonder onderzoek, overblijfselen uit het verre verleden zomaar op de schop gaan. Het uitgangspunt is namelijk in principe om belangrijke zaken zoveel mogelijk voor het nageslacht te behouden.

Verder voert onze werkgroep archeologie onder professionele leiding en in overleg met de gemeente opgravingen uit binnen haar studiegebied. Al deze vondsten en gegevens worden geregistreerd, getekend en gefotografeerd. De uitwerking wordt in een verslag en/of een artikel in het jaarboek voor derden gepresenteerd. Een belangrijk stuk informatie uit ons verre verleden dat anders verloren zou zijn gegaan, wordt op deze wijze vastgelegd.

Bent u nieuwsgierig geworden? Vraagt u zich af of dit soort werk voor u een aardige vrijetijdsbesteding zou kunnen zijn? Wilt u wellicht ook meehelpen bij een archeologisch onderzoek of bij andere activiteiten van de Werkgroep Archeologie? Kom dan eens vrijblijvend op een maandagavond naar ons verenigingslokaal. U kunt uiteraard ook telefonisch of per mail informatie krijgen. Neem in dat geval s.v.p. contact op met Wiel Luys, 077-4743098 of per e-mail: w.luys@home.nl.

Jaarverslag 2018 van de Werkgroep Archeologie van de Heemkundevereniging “Maas- en Swalmdal”

De Werkgroep archeologie heeft ook in het jaar 2018 weer een groot aantal activiteiten ontplooid. Op het terrein van instructie, voorlichting en kennis verzamelen waren er veel zaken die onze aandacht vroegen. We zijn dan ook erg verheugd dat onze werkgroep een groot aantal enthousiaste leden heeft.  Hierdoor kunnen we met meer mensen aandacht besteden aan de archeologische zaken binnen ons werkgebied. In 2018 kwam de Werkgroep archeologie 4 maal in vergadering bij elkaar.

Archeologische begeleiding
Met de gemeente Beesel en Roermond  hebben we in het verleden de afspraak gemaakt om projecten archeologisch te begeleiden indien er niet direct noodzaak is om een officieel archeologisch onderzoek te doen. In 2018 is er op een terrein aan de Bussereindseweg 36 in Beesel archeologische begeleiding uitgevoerd. Een ander project betreft de begeleiding van de aanleg van een wadi aan de Heijackerstraat in Beesel. Tevens heeft de heemkunde vereniging een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een perceel aan de St. Annastraat 1 in Reuver. Bij deze projecten werd geen archeologie aangetroffen.

Zowel van archeologiebureaus als van gemeenten hebben we ook in 2018 diverse vragen gekregen over archeologisch onderzoek in ons werkgebied. Bij amateurarcheologen is namelijk in deze vaak veel kennis aanwezig. Het betreft onder andere de volgende projecten:
- Archeologisch bureau-onderzoek voor een perceel aan de Oude Bosweg 1 in Beesel.
- Archeologisch bureau-onderzoek aan de Heijackerstraat in Beesel.
- Archeologisch bureau-onderzoek in verband met het opheffen van een spoorwegovergang bij Beesel.
- Archeologisch bureau-onderzoek i.v.m. uitbreiding van de visvijver in het Meerlebroeck in Reuver.
- Archeologisch bureau-onderzoek i.v.m. dijkaanleg in het kader van hoogwaterbeschermingsprogramma in Beesel

In de Gemeente Roermond zijn we vertegenwoordigd in het overleg Monumenten/GAWR (Monumenten en Gemeentelijke Archeologische Werkgroep Roermond). In dit overleg geeft de gemeente uitleg en verantwoording over het gevoerde beleid. Ook inbreng van de werkgroepleden wordt erg op prijs gesteld.

Eigen onderzoek
Het onderzoek naar de Romeinse dwarsweg in Swalmen loopt nog steeds. Mogelijk dat dit in 2019 wordt uitgevoerd in samenwerking met Econsultancy om de status van deze dwarsweg vast te stellen. Hiervoor is al toestemming aangevraagd bij de gemeente Roermond.

Nationale Archeologiedagen
Tijdens de Nationale Archeologie dagen (12,13 en 14 oktober 2018) zijn door de werkgroep diverse activiteiten georganiseerd, die op grote belangstelling konden rekenen:
- Vrijdag 12 oktober: Magnetometrisch onderzoek door Saricon uit Sliedrecht  achter het museum in Asselt naar de “grachten” en opgravingsputten van Holwerda.
- Zaterdag 13 oktober: Weerstandsmetingen achter het museum in Asselt door ArcheoPro uit Eysden / rondleiding bij het kerkje Asselt en het onderzoeksterrein met bezoek aan het museum / Voor één dag een archeoloog: zoeken met de metaaldetector in Reuver. Over dit laatste item werd op dezelfde dag nog een leuk artikel geplaatst op de website van dagblad De Limburger.
- Zondag 14 oktober:  ’s-Middags een archeologische wandeling in Swalmen o.l.v. Leo Verhart en Wiel Luys. Bij café-herberg De Bos werd gestart met een wandeling waar de deelnemers konden kennismaken met de geologie, grafheuvels, de Romeinse bewoning, sporen van kleiwinning voor de kleiwarenindustrie en sporen uit de Tweede Wereldoorlog

Overige activiteiten
Op zaterdag 7 april 2018 werd voor de tiende keer de Limburgse Archeologiedag georganiseerd in het Limburgs Museum in Venlo. Met een aantal leden van onze werkgroep hebben we deelgenomen aan deze archeologiedag. Het museum in Asselt kan op onze vaste steun rekenen. Ook dit jaar weer hebben veel leden van de werkgroep meegeholpen om het museum open te houden. Tevens zijn Leo Verhart en Wiel Luys nog steeds bezig met het digitaliseren van de collectie van het museum. Verder zijn er een aantal leden op zaterdag 16 en zondag 17 juni naar de omgeving van Beloeil in Belgie geweest met zijn mooie kasteel. Ook werd een bezoek gebracht aan de dolmen van Wéris en het informatiecentrum.

 

Hoofdsponsor

Begunstigers

Technologiesponsor